top of page

Disclaimer

ALGEMENE VOORWAARDEN LP CONSULTING / LP GOLF

 

LP Consulting / LP Golf is een eenmanszaak, welke eenmanszaak is geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62354442 (‘LP Golf’).

 

1.Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden (‘de Voorwaarden’) zijn van toepassing op totstandkoming (o.a. onderhandelingen en offertes), uitvoering (diensten), beëindiging van Overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen die verband houden met de Overeenkomst tussen LP Golf en een opdrachtgever. Bepalingen uit de Voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de relatie en bepalingen die de strekking hebben om na de beëindiging van deze overeenkomst gelding te behouden blijven na het eindigen onverminderd van kracht. 

 

 1. Met schriftelijk wordt in deze Voorwaarden tevens bedoeld per e-mail, waarbij schriftelijke berichten aan LP Golf dienen te worden gericht aan het volgende e-mailadres: info@lpgolfperformance.nl

 

 1. In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst met LP Golf en de Voorwaarden, prevaleren overeengekomen bepalingen in de Overeenkomst boven de bepalingen uit deze Voorwaarden.

 

 1. Afwijken van de Overeenkomst met LP Golf, waaronder deze Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk. Wanneer een dergelijke wijziging en/of aanvulling wordt overeengekomen, geldt deze slechts voor de betreffende opdracht (tenzij schriftelijk anders overeengekomen).

 

 1. Indien opdrachtgever over andere voorwaarden beschikt, dan wijst LP Golf deze – tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen - standaard af.

 

 1. Wanneer (een onderdeel van) de Voorwaarden om welke reden dan ook nietig mocht blijken te zijn of vernietigd zou worden, blijven alle andere onderdelen volledig van kracht. Partijen treden in dat geval in overleg met als doel hier een vervangende bepaling voor op te stellen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat het doel en de strekking van het niet langer geldige onderdeel zo veel mogelijk wordt meegenomen.

 

 1. LP Golf kan de Voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder dit vooraf te hoeven aankondigen aanpassen, aanvullen of onderdelen eruit verwijderen. Wijzingen worden schriftelijk kenbaar gemaakt. Tussen deze kennisgeving en de wijziging van de voorwaarde zal tenminste een maand zitten. Als de wijziging tot gevolg heeft dat aan de opdrachtgever een prestatie wordt verschaft die wezenlijk afwijkt van de oorspronkelijke prestatie, heeft de opdrachtgever – tot het moment dat de wijziging inwerking treedt - de bevoegdheid de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden tegen de datum waarop de wijziging intreedt. LP Golf is bij een ontbinding op grond van dit artikel niet gehouden enige schade aan de opdrachtgever te vergoeden.

 

2.Aanbiedingen en offertes

 

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld. Alle door LP Golf gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de offerte.

 

 1. De overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van LP Golf (de ‘Overeenkomst’).

 

3.Gezondheid opdrachtgever

 

 1. De opdrachtgever dient zich (al dan niet met behulp van een psycholoog en/of medisch- en/of voedingsdeskundige) voor het aangaan van de Overeenkomst ervan te vergewissen dat deelname aan de activiteiten (medisch) verantwoord is.

 

 1. De opdrachtgever dient LP Golf voorafgaand en gedurende deelname aan activiteiten te informeren over lichamelijke en psychische klachten, voedings- allergieën en intoleranties en andere informatie die van invloed kunnen zijn op deelname aan de activiteiten. Vragen van LP Golf dienen volledig en naar waarheid te worden beantwoord. 

 

 1. Deelname aan activiteiten van LP Golf en het opvolgen van diens trainings- en voedingsadviezen geschiedt op eigen risico. De opdrachtgever aanvaard door deelname het (verhoogde) risico op blessures, letsel en ongelukken. De opdrachtgever dient zich naar eigen inzicht te verzekeren en verzekerd te houden tegen risico’s die gepaard gaan met deelname, waaronder het risico op klachten van medische aard.

 

4.Diensten LP Golf

 

 1. LP Golf geeft begeleiding, coaching en advies. LP Golf is niet verplicht een bepaald resultaat te behalen.

 

 1. Het staat LP Golf vrij om derden te betrekken bij het uitvoeren van de Overeenkomst. Daarnaast staat het LP Golf vrij om diensten van derden af te nemen ten behoeve van haar dienstverlening, zoals het reserveren van een golfbaan of verblijf in een resort. De kosten hiervoor worden door LP Golf aan de opdrachtgever doorbelast.

 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van LP Golf in de nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever niet aan LP Golf kan worden toegerekend in geval van een van de wil van LP Golf onafhankelijke omstandigheid, waardoor de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van LP Golf kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend tekortschieten en annuleringen door derden (zoals golfbanen en resorts), stroomstoringen, ziekte van zowel eigen personeel als ingeschakelde derden, computerstoringen, stakingen, werkonderbrekingen, overheidsmaatregelen en richtlijnen (o.a. verband houdende met de volksgezondheid) en verkeersbelemmeringen (files).

 

 1. Indien zich een situatie als bedoeld in artikel 4.3 zich voordoet als gevolg waarvan LP Golf niet aan haar verplichtingen ten opzichte van de opdrachtgever kan voldoen, dan worden deze verplichtingen opgeschort zolang LP Golf niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Dit laat de verplichtingen van opdrachtgever (onder meer ten aanzien van niet-restitueerbare kosten die derden (de golfbaan/resort) in rekening brengen) onverlet.

Indien de in de deze situatie zestig (60) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. LP Golf is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als zij als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

 

 

 1. LP Golf is niet verzekerd tegen annulering door derden die diensten leveren ten behoeve van haar dienstverlening (zoals de golfbaan en/of een resort). De opdrachtgever dient zich naar eigen inzicht te verzekeren en verzekerd te houden.

 

5.Voorschot

 

 1. De opdrachtgever dient binnen veertien (14) dagen na totstandkoming van de Overeenkomst een voorschot te voldoen. Bij gebreke van andere afspraken, geldt dat van 50% van de overeengekomen som moet zijn voldaan en bij een niet in Nederland gevestigde of woonachtige opdrachtgever 100%.

 

 1. Een betaald voorschot wordt verrekend de eindfactuur.

 

6.Betalingsvoorwaarden

 

 1. Betaling dient volledig en:

 • uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum;

 • indien LP Golf een reservering heeft geplaatst voor verblijf door de opdrachtgever, uiterlijk zes (6) weken voor vertrek;

te hebben plaatsgevonden.

 

 1. Bij overschrijding van voormelde termijn is opdrachtgever automatisch en zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment zal er wettelijke rente over het openstaande bedrag betaald moeten worden en zijn er incassokosten verschuldigd.

 

 1. Wanneer er te laat betaald wordt of opdrachtgever op de overeengekomen datum (data) en tijdstip(pen) niet verschijnt (een ‘no show’), heeft LP Golf het recht de dienstverlening op te schorten (tot nader overeen te komen moment).

 

 1. Een ‘no show’ ontslaat de opdrachtgever niet van de uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen. Het staat LP Golf in geval van een ‘no show’ of een beroep op opschorting conform artikel 6.3 vrij de niet voor restitutie in aanmerking komende kosten die derden (golfbaan en resort) in rekening brengen aan de opdrachtgever door te belasten.

 

7.Opzegging

 

 1. LP Golf kan de Overeenkomst – zonder ingebrekestelling of tussenkomst van een rechter – schriftelijk opzeggen indien de opdrachtnemer niet (tijdig) aan zijn (betalings-)verplichtingen voldoet.

 

 1. In geval van (een aanvraag van):

 • faillissement;

 • surseance van betaling;

 • liquidatie of beëindiging van de onderneming;

 • de equivalenten daarvan naar buitenlands recht;

 • of indien bekend is dat één van deze situaties zich (waarschijnlijk) zal voordoen,

is de opdrachtgever verplicht LP Golf hierover te informeren. In dat geval zijn alle vorderingen van LP Golf onmiddellijk en integraal opeisbaar en is zij gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

 

 1. In geval van opzegging door LP Golf op grond van voorgaande leden, is zij niet gehouden tot vergoeding van enige schade aan opdrachtgever.  

 

 1. De opdrachtgever kan tot uiterlijk veertien (14) dagen na totstandkoming van de Overeenkomst, de Overeenkomst kosteloos opzeggen. Als de veertiende (14e) dag valt op een zon- of feestdag, dan wordt er één werkdag bij deze termijn opgeteld. Bij abonnementen geldt voor tussentijdse opzegging een opzegtermijn van één maand. In geval van opzegging buiten deze termijnen, is opdrachtgever verplicht de door LP Golf verrichtte (voorbereidings-) werkzaamheden te vergoeden, waaronder ook de met derden (zoals met het resort en de golfbaan) aangegane verplichtingen vallen (tenzij de derden bereid zijn tot restitutie van de gemaakte kosten over te gaan). Als er sprake is van een voorschot, dan wordt het voorschot met de kosten voor deze verrichtingen verrekend.

 

 1. Opdrachtgever kan de Overeenkomst – zonder ingebrekestelling of tussenkomst van een rechter – schriftelijk opzeggen indien een van de in artikel 7.2 bedoelde situaties zich voordoet of indien uit een verklaring van een arts blijkt dat er medische redenen zijn om niet tot nakoming van de Overeenkomst te kunnen overgaan.

 

 1. Dit alles doet niet af aan de aan LP Golf op basis van de wet of deze Overeenkomst toekomende rechten, waaronder het recht op ontbinding en vergoeding op grond van een winstderving of van de schade op grond van bijvoorbeeld ontbinding of tekortschieten.

 

 1. Wanneer de opdracht ontbonden of opgezegd wordt komen eventueel verleende kortingen en afboekingen te vervallen. Die kortingen/afboekingen zijn immers gebaseerd op het feit dat LP Golf de opdracht zou voltooien dan wel meerdere opdrachten is verstrekt.

 

8.Klachten

 

 1. Indien sprake is van een klacht dient deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) maanden nadat opdrachtgever deze klacht redelijkerwijs had kunnen constateren, schriftelijk aan LP Golf gemeld te worden. Bij klachten over facturen geldt dat deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) maanden na de factuurdatum schriftelijk aan LP Golf dienen te worden gemeld. LP Golf zal vervolgens de klacht in behandeling nemen.

 

 1. Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten terzake verwerkt, tenzij deze termijnen schriftelijk zijn verlengd.

 

 1. De betalingstermijn wordt niet opgeschort ten gevolge van een klacht.

 

 1. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van LP Golf beslissend.

 

9.Privacyregels

 

 1. Het is de opdrachtnemer verboden (de diensten van) LP Golf en andere participanten vast te leggen en te verspreiden (al dan niet via social media) via video-opnames, geluidopnames, foto’s of andere middelen, behoudens schriftelijke toestemming van LP Golf.

 

10.Aansprakelijkheid LP Golf

 

 1. Iedere aansprakelijkheid van LP Golf is beperkt tot het bedrag (exclusief btw) dat LP Golf van de opdrachtgever voor het uitvoeren van de Overeenkomst heeft ontvangen, met een maximum van EUR 25.000,- per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen.

 

 1. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van LP Golf voor de schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van LP Golf en haar leidinggevende ondergeschikten.

 

 1. LP Golf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor zaken die buiten haar invloedssfeer liggen. Hieronder vallen ook tegenvallende resultaten van de training- en coaching sessies.

 

11.Geschillen en toepasselijk recht

 

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn verklaard en op de overeenkomsten daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 1. Geschillen die voortvloeien uit dan wel samenhangen met onder deze Voorwaarden gesloten overeenkomsten, dan wel overeenkomsten die daaruit voortvloeien, kunnen (ongeacht de juridische grondslag van de vordering) uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.

 

DISCLAIMER 

The views expressed on this site are the author's own and are provided for informational purposes only.  The author makes no warranties about the suitability of any product or treatment referenced or reviewed here for any person other than herself and any reliance placed on these reviews or references by you is done so solely at your own risk.

All movement training and stretching should be performed in a controlled manner, within a safe environment and checked regularly for proper placement / alignment while focusing on increasing range of motions (mobility), advance in controlling (stability), and develop some stamina and strength on both left and right side of the body.  The goal is to enforce proper breathing quality.  Consider checking up with your (my TPI) certified coach.

Challenge yourself but never accept pain within your workout & training program.

 

bottom of page