Disclaimer

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

LP GOLF

Beweging Specialiste, Sport specifieke training voor golf & paardrijden, Golf LifeStyle & Investment; ingeschreven bij K.v.K. te Den Haag onder nummer: 62354442

 

 

LP GOLF is gespecialiseerd in sportspecifieke training en coaching voor golf, consulting voor golf, voedingsbegeleiding, sportspecifieke training voor ruiters, personal training en golf content creatie.

 

Artikel 1. Begrippen

De organisatie: LP Golf. Fitness specialiste: Elisabeth Pauwels (Liesbeth Pauwels)

Deelnemer: Natuurlijk persoon (m/v) die deze overeenkomst aangaat met LP GOLF voor beoefening van sport-/bewegingsactiviteiten.

Activiteit(en): Personal Training, GolfYoga, Yoga, TPI Training, Retraites, Voedingsadvies, Sportspecifieke Coaching, Smallgroup Training, Events, Personal Training als Cadeau. Live online coaching, Online Video instructies.

Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en LP GOLF schriftelijk overeenkomen dat LP GOLF activiteiten die de deelnemer met Liesbeth Pauwels heeft afgesproken zal verzorgen aan de deelnemer.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij LP GOLF voor het deelnemen aan een of meerdere activiteit(en). Op iedere activiteit van LP GOLF zijn deze voorwaarden van toepassing.Ieder gebruik van de diensten van LP GOLF geschiedt geheel voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer

verzekerd te zijn tegen ongevallen.

Artikel 3. Intake procedure bij Personal Coaching 

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het intake gesprek dient, naar waarheid, te worden aangegeven. Veranderingen betreffende u persoonsgegevens dient u per omgaande aan LP GOLF door te geven.

 

Artikel 4. Duur van de overeenkomst

De overeenkomst met LP GOLF wordt aangegaan voor de afgesproken periode.

 

Artikel 5. Tijdstip en plaats

Bij de bevestiging van de inschrijving zal LP GOLF meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is vooraf met de deelnemer overlegd. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet kan doorgaan is LP GOLF bevoegd om in overleg met de deelnemer een ander tijdstip te plannen.

 

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht

Op LP GOLF rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit wordt door Elisabeth Pauwels bepaald. LP GOLF voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Voor elke door LP GOLF aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. LP GOLF kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. LP GOLF is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is LP GOLF niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door LP GOLF georganiseerde activiteiten. LP GOLF is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen LP GOLF wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel tengevolge van uitvoering van diensten die LP GOLF aanbiedt. Het voedingsadvies van LP GOLF is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. LP GOLF begeleidt de deelnemer naar beste weten en kunnen om te komen tot betere prestaties en gewichtsafname dan wel -toename van de deelnemer. LP GOLF baseert zich bij de begeleiding en advisering mede op informatie die de deelnemer zelf verstrekt over diens gezondheid en is derhalve niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de deelnemer van door LP GOLF verstrekte adviezen, ten gevolge van onjuiste of verzwegen medische informatie van de opdrachtgever. De deelnemer is jegens LP GOLF aansprakelijk wanneer LP GOLF op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze deelnemer. De deelnemer dient LP GOLF te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers

veroorzaakt.

 

Artikel 8. Ontbinding

LP GOLF is gerechtigd de coaching overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de deelnemer is alleen mogelijk op medische gronden met als bewijs een medische verklaring door een erkende arts. U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van het coaching traject. Het stopzetten van de overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht. 

 

Artikel 9. Tarieven en betaling

LP Golf kan jaarlijks haar tarieven aanpassen. Dergelijke aanpassingen worden een maand tevoren mondeling kenbaar gemaakt en worden geacht te zijn aanvaard. Het is u bekend en u stemt ermee in dat deze inhuur overeenkomst niet overdraagbaar of toewijsbaar is. U erkent dat trainingen per vooruitbetaling contant of per factuur dienen te worden voldaan en dat voorafgaande betaling is vereist voor meerdere sessies tegelijk, tenzij anders overeengekomen. Indien de betaling per factuur wordt gedaan dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuur datum. U begrijpt dat indien u uw betalingsverplichting niet nakomt alle werkzaamheden van LP Golf worden opgeschort zolang het betalingsverzuim voortduurt. Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd. U begrijpt dat deze overeenkomst en de voorwaarden die het bevat, geldt voor diensten in de toekomst. U erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft. Er worden geen terugbetalingen verleend voor trainingen die niet werden voltooit.

Artikel 10. Annuleringen of te laat komen

Indien u een sessie niet kunt bijwonen dan dient u dit 24 uur van tevoren te melden. Gelieve dit telefonisch kenbaar te maken aan LP GOLF. Voor afmelding, tenzij er sprake is van overmacht, vindt geen restitutie plaats. Bovendien geeft een afmelding geen automatisch recht een sessie op een ander tijdstip in te halen. De afmelding komt voor uw eigen rekening en risico. Bij groepssessies is annulering van de sessie als geheel mogelijk. Annulering voor een enkele persoon uit deze groep is niet mogelijk. Bij doorgang van de sessie is restitutie aan de afwezige persoon of personen niet mogelijk. U begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en u erkent dat vertragingen bij het bij het starten van een geplande afspraak geen redden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.

Artikel 11. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. LP GOLF is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van Liesbeth Pauwels of bij onvoldoende belangstelling van een groeps training behoudt LP GOLF het recht desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke gezondheid situaties zoals COVID-19 en weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door.

 

Artikel 12. Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met LP GOLF aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

 

Artikel 13. Vertrouwelijkheid

LP GOLF dankt u voor het vertrouwen dat u in LP GOLF stelt en LP GOLF beloofd zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. LP GOLF is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van LP GOLF gebruikt. LP GOLF houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Contactinformatie wordt gebruikt om informatie omtrent LP GOLF te verzenden. Deze klantinformatie wordt tevens gebruikt om promotiemateriaal te verzenden en om met (potentiële) klanten in contact te kunnen komen wanneer nodig en gewenst.

 

Artikel 14. Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van de website en instructie materiaal. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door LP GOLF. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website en online instructies besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen

rechten worden ontleend. LP GOLF kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie of online instructies. Op het gebruik van deze website en alle online instructies, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

 

Artikel 15. Geschillen

Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot LP GOLF. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar LP GOLF is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.

LP GOLF RETREATS

Omdat LP Golf Retreats beperkt zijn tot een klein aantal aanwezigen, om een meer persoonlijke, intieme ervaring mogelijk te maken, is ons annuleringsbeleid van kracht om gasten en ons samen te helpen met het delen van kosten die kunnen voortvloeien uit onverwachte annuleringen.

BOEKINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

 1. Op het moment van verzenden van een boekingsaanvraag voor een LP Golf Retreat (LPR) gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden en de betaling van het voor de betreffende LPR verschuldigde bedrag.

 2. De betaling dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de LPR plaats te vinden. Bij boekingen minder dan 30 dagen voor aanvang dient het bedrag per omgaande betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft LP GOLF het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichting.

 3. LP GOLF heeft het recht een LPR te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door LP GOLF heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde geld, wat LP GOLF binnen 30 werkdagen zal overmaken. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

 4. LP GOLF heeft het recht het programma van een LPR te wijzigen zonder opgaaf van redenen. De wijziging dient wel in lijn te zijn met het programma waarvoor de deelnemer geboekt heeft.

 5. Indien de boeking door de deelnemer wordt geannuleerd, zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  1. Bij annulering vanaf de 56ste kalenderdag (inclusief) tot de 49e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;

  2. Bij annulering vanaf de 49e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag of later: de volledige reissom

 6. Het deposit is non-refundable.

 7. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het controleren of een annulering door LP GOLF op tijd en in goede orde is ontvangen.

 8. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte LPR bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 7 dagen voor aanvang aan LP GOLF zijn doorgegeven.

 9. LP GOLF heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een LPR.

 10. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of LP GOLF niet opvolgen, kunnen uit de LPR verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van betaalde gelden.

 11. Deelname aan een LPR is geheel op eigen risico. LP GOLF is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

 12. Behalve indien en voor zover uit bepalingen van dwingend recht inzake productaansprakelijkheid anders mocht voortvloeien en behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van LP GOLF, is iedere aansprakelijkheid van LP GOLF voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte producten en/of geleverde diensten uitdrukkelijk uitgesloten. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de deelnemer de schade binnen 48 uur nadat deze bekend is schriftelijk bij LP GOLF meldt. De bewijslast voor de geleden schade berust bij de deelnemer.

 13. Eventuele aansprakelijkheid van LP GOLF is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade en is tevens te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van LP GOLF wordt vergoed, tenzij wettelijk is bepaald dat een hoger maximum geldt.

 14. Ten aanzien van producten en diensten die LP GOLF van een derde heeft betrokken of door een derde laat verrichten, zullen de op de desbetreffende transactie toepasselijke contracts- en/of garantiebepalingen ook gelden voor de klant.

 15. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaart de deelnemer in goede fysieke en mentale gezondheid te zijn. Bij twijfel over de medische toestand, bij medicijngebruik of indien behorend tot een risicogroep, verklaart de deelnemer slechts geboekt te hebben na overleg met en toestemming van de eigen huisarts of medisch specialist.

 16. Het gebruik van beeld-of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape) is gedurende een LPR uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van LP GOLF.

 17. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan de directie. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

 

 

DISCLAIMER 

The views expressed on this site are the author's own and are provided for informational purposes only.  The author makes no warranties about the suitability of any product or treatment referenced or reviewed here for any person other than herself and any reliance placed on these reviews or references by you is done so solely at your own risk.

All movement training and stretching should be performed in a controlled manner, within a safe environment and checked regularly for proper placement / alignment while focusing on increasing range of motions (mobility), advance in controlling (stability), and develop some stamina and strength on both left and right side of the body.  The goal is to enforce proper breathing quality.  Consider checking up with your (my TPI) certified coach.

Challenge yourself but never accept pain within your workout & training program.

 

INFO

Questions and enquires:

+31 (0)6 - 46 19 06 31

info@lpgolfperformance.nl

Powered by: 

Spanish Investment

Disclaimer &

Algemene Voorwaarden:

Klik hier

HALLO

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White Twitter Icon
 • White Youtube Icoon
 • White LinkedIn Icon

Ontwerp & ontwikkeling website door Blend15